Gratis verzenden vanaf €50,- NL               €75,- BE/DE                         Voor 14.00u besteld = dezelfde (werk)dag verzonden                                     Betalen met iDeal - Bankcontact - PayPal
 

 Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon  die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Sharon Schmitz
Heinsbergerweg 2
6061AJ Posterholt

Tel. +31 (0)657276161
E-mailadres: info@shenails.nl 
BTW-identificatienummer: NL002229838B55
KVK: 70853835

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  − de prijs exclusief belastingen;
  − de eventuele kosten van aflevering;
  − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  − de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  − de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  − indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  − de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  − de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 2. betreffende (online) workshops, lessen, trainingen en opleidingen.


ARTIKEL 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
  aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf aankoopdatum.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet
  als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


ARTIKEL 13 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 - Inzage en correctie van gegevens en privacy 

 1. De gegevens van de consument worden opgeslagen in verschillende gegevensbestanden. De consument kan op eenvoudig verzoek inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en verzoeken om een correctie van de gegevens.
  2. De persoonlijke gegevens van de consument worden opgeslagen met behulp van actuele beveiligingstechnieken om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Diploma
De opleidingen worden afgesloten met een door ons merk erkend diploma of met een certificaat.

Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van She Nails Nagelproducten. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket zijn afzonderlijk. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesuren. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van She Nails Nagelproducten.

Acties en aanbiedingen
Acties en aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. Tijdens actieperiodes is altijd de hoogste korting van toepassing. In geval van een cadeau-actie geldt ten alle tijde maximaal 1 per klant. 

Examens
Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van She Nails Nagelproducten worden afgenomen door een externe ingehuurde examinator. Bij een herexamen worden er extra kosten berekend die vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Aanmelding
Aanmelding voor een opleiding door middel het aanmeldingsformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van She Nails Nagelproducten. Bij ontvangst van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie. Een aanmelding voor open dag/avond of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.

Inschrijving voor een opleiding
Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren inschrijfformulier, door acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte of door betaling van de aanbetaling. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten verschuldigd blijft.

Annuleringsregeling
Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan She Nails Nagelproducten, Heinsbergerweg 2, 6061 AJ te Posterholt. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan She Nails Nagelproducten verschuldigd. Bij annulering tot 21 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan She Nails Nagelproducten verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 100% van het lesgeld aan She Nails Nagelproducten verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 4 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 4 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd. Bij annulering vervalt altijd het inschrijfgeld.

Afmelding
Indien u verhinderd bent om deel te nemen aan een opleiding dag, dient u dit uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de opleiding dag aan te geven.
Indien u verhinderd bent of niet aanwezig bent tijdens één van de opleidingsdagen of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen en/of u kunt geen aanspraak maken op restitutie. U dient zich, indien van toepassing, opnieuw in te schrijven voor deze opleiding dag en het bijbehorende lesgeld voor deze dag opnieuw te betalen.

Cursusplanning en overmacht
She Nails Nagelproducten behoudt zich het recht voor om bij over- of onderschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud She Nails Nagelproducten zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. She Nails Nagelproducten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderschrijving.

Boeken en lesmateriaal
She Nails Nagelproducten verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van She Nails Nagelproducten geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Wij behouden ons het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Aansprakelijkheid
She Nails Nagelproducten is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. She Nails Nagelproducten aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Advies
Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een professioneel afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Handelsnaam en Inschrijving 
She Nails Nagelproducten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70853835.

Klachten
Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan She Nails Nagelproducten, t.a.v. Sharon Schmitz, Heinsbergerweg 2, 6061 AJ te Posterholt.